29 - Stroupeč

 

 

 

EVL Stroupeč se nachází po obou stranách silnice Žatec - Hrušovany, severně od sídla Stroupeč. Jedná se převážně o křovinaté, jižně exponované stráně budované miocenními jíly s vrstvou nadložních písků.

 

Nejcennější partie přírodní památky jsou tvořeny úzkolistými teplomilnými trávníky, místy s dominantním pelyňkem pontickým (Artemisia pontica), které jsou vázány především na horní partie strmých svahů, jejichž materiál je tvořen spraší a terasovými sedimenty Ohře o proměnlivé zrnitosti. Strmé svahy jsou často zraňovány drobnými sesuvy, které zamezují zarůstání těchto ploch vegetací. Tyto plochy pak představují biotop některých mimořádně vzácných druhů hmyzu.

 

Dále se v lokalitě vyskytují širokolisté teplomilné trávníky svazu Bromion erecti. Rovnější partie pokrývá souvislejší vegetace s dominancí kostřav s místy s bohatými porosty kavylu vláskovitého (Stipa capillata). Lokálně se v těchto porostech vyskytuje i hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) a divizna brunátná (Verbascun phoeniceum).

 

Údolíčka mezi jednotlivými svahy, podní partie svahů  a jejich úpatí jsou často silně zarostlá dřevinami, jedná se často o křoviny jako růže, hlohy a trnky. Místy se však šíří i porosty stromů s dominancí břízy, topolu kanadského a jasanu ztepilého. Několik lokalit je porostlých dokonce záměrně vysazenými porosty akátů.

 

Mimořádně významný je na území EVL výskyt teplomilných společenstev hmyzu, zejména motýlů a brouků. Konkrétně se zde vyskytuje např. okáč skalní (Chazara briseis) modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), četné vzácné druhy nosatců nebo endemický krasec Cylindromorphus bohemicus).

  • kozinec dánský (Astragalus danicus)
  • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.