51 - Strádovský rybník

 

 

 

Důvodem pro zařazení rybníčku u obce Strádov mezi území tvořící celoevropskou síť chráněných lokalit Natura 2000 byl stálý výskyt celoevropsky ohroženého druhu žáby - kuňky obecné (Bombina bombina). Tento druh je ohrožen zejména změnami vodního režimu v krajině, kterým jsou například odvodňování luk a lesů, regulace a zatrubňování potoků nebo zasypávání jezírek a tůní.

 

Kuňky jsou žáby s denní aktivitou, i když hlas samců se často ozývá i po setmění. Po zimní hibernaci začínají aktivovat v závislosti na počasí zhruba od poloviny března a po procitnutí ze zimního spánku se stěhují do nejbližších, často malých nádrží, kde čekají na deště. K rozmnožování si pak vyberou čistou nádrž zarostlou jemnolistou vegetací. Samice snáší stovky vajíček ve dvou až třech dávkách. Vývoj pulce v žábu trvá asi 62 až 70 dní. Po páření se kuňky přesouvají do nádrží, které nemusí být tak čisté jako rozmnožiště, ale musí být bohaté na potravu. Na sklonku léta se mohou zdržovat třeba jen na blátivých místech, kde se intenzivně vykrmují. Díky zvláštnímu mechanismu příjmu potravy, kdy kořist uchvacují přímo čelistmi, nikoli vymrštěným jazykem jako ropuchy a skokani, mohou kuňky lovit kořist i pod vodou. Od konce září do počátku listopadu, v souvislosti s nástupem chladného počasí si vyhledají vhodná místa na souši, kde často i hromadně zimují.

 

Rybníček je rozmnožištěm populace kuňky a zároveň místem, kde se pulci vyvíjejí v dospělce. Jako zimoviště využívá kuňka porosty dřevin v blízkém okolí. Z ostatních druhů obojživelníků byl na území přírodní památky prokázán hojný výskyt ropuchy obecné (Bufo bufo), čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a skokana hnědého (Rana temporaria), méně častý je skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Předpokládat lze také řídký výskyt čolka velkého (Triturus cristatus).

 

Vodní vegetaci lokality dominuje rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus), pobřežní tvoří převážně monotónní porost rákosu obecného (Phragmites australis). V lesíku, který obklopuje vodní plochu, dominuje olše lepkavá (Aldus glutinosa), méně jsou zastoupeny topol kanadský (Populus x canadensis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba křehká (Salix fragilis). Mezi keři se vyskytuje nejčastěji bez černý (Sambucus nigra) a ostružníky (Rubus sp.).

 

 

  • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.