Aktuality

7. 4. 2014

V současné době je v souladu se zákonem zveřejněna předběžná informace o chystané veřejné zakázce na pořízení podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit třetí etapy projektu. Projekt se bude týkat evropsky významných lokalit V hlubokém, Myslivna, Kokrháč – Hasištejn, Na loučkách, Dětanský chlum, Grünwaldské vřesoviště , Podmilesy, Údolí Hačky, Klínovecké Krušnohoří, Strádovský rybník, Ohře, Doupovské hory a Východní Krušnohoří a ptačích oblastí Doupovské hory, Vodní nádrž Nechranice, Novodomské rašelniště - Kovářská, Východní Krušné hory a Labské pískovce.  

 

10. 2. 2014

V současné chvíli stále čekáme na akcepatci žádosti o schválení třetí etapy ze strany Státního fondu životního prostředí. Během toho probíhá příprava podkladů k zadání veřejné zakázky, která bude poptávat pořízení podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit z této třetí etapy. Jedná se zejména o pořízení průzkumů s potřebným zaměřením (entomologické, botanické, vertebratologické a mykologické) a návrhů plánů péče. Bez těchto podkladů nelze nová chráněná území vyhlásit.

 

7. 1. 2014

V letošním roce by mělo dojít k zahájení třetí etapy projektu "Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji". Tento projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí (více o tomto programu ZDE). Tato třetí etapa navazuje na první a druhou, které budou v roce 2014 uzavřeny vyhlášením a vyznačením přírodních památek a přírodních rezervací na území 35 evropsky významných lokalit z celkového počtu 52 evropsky významných lokalit v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Do 3. etapy je zahrnuto 7 lokalit, pro které je nutné zajistit některou formu územní ochrany a označení dalších šesti EVL a pěti ptačích oblastí. Způsob této implementace se řídí zákonem o ochraně přírody a krajiny a nařízením vlády, které stanoví, v jaké kategori zvláště chráněného území je nutné konkrétní evropsky významnou lokalitu vyhlásit.

V současné chvíli je podána žádost o schválení třetí etapy projektu na Státní fond životního prostředí, který administruje Operační program Životní prostředí.

 

2. 1. 2014

Vítejte na našich stránkách v novém roce 2014. Věříme, že i letos pro vás budou zdrojem užitečných a zajímavých informací, které pro vás budeme stále doplňovat a aktualizovat.

 

prosinec 2013

Rádi bychom vám popřáli klidné Vánoce a krásný další rok plný výletů za poznáním naší přírody. 

 

 

31. 10. 2013

Na konci minulého týdne byla zveřejněna Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje za rok 2012. Tuto publikaci vydává Krajský úřad Ústeckého kraje každým rokem

a jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost se stavem životního prostředí

v našem kraji v předchozím roce.

Část této publikace je také vždy věnována ochraně přírody a soustavě NATURA 2000. Ročenku si můžete prohlédnout zde, a dále pak stručnou anglickou

a německou verzi.

Pokud byste měli zájem o tištěnou verzi ročenky, navštivte Krajský úřad Ústeckého kraje, kde si ji můžete zdarma vyzvednout.

 

 

24. 10. 2013

Dne 14. 10. 2013 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit pod č. 318. Nařízení vlády bude účinné patnáctým dnem od vyhlášení, tj. 29. 10. 2013. S novým nařízením vlády se můžete seznámit zde.

 

 

3. 7. 2013

V současné chvíli je nejaktuálnějším tématem právě uvedení těchto webových stránek do provozu.

V této sekci vás budeme informovat o novinkách týkajících se celé soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, popřípadě o záležitostech celé této soustavy.

Novinky, týkající se konkrétních lokalit, najdete v aktualitách jednotlivých území.

 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • klikva bahenní
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • prstnatec májový
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • památný dub v Petrohradu
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • bradáček vejčitý
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • kostival český
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • koniklec luční
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • přástevník kostivalový
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.