Aktuality

7. 4. 2014

V současné době je v souladu se zákonem zveřejněna předběžná informace o chystané veřejné zakázce na pořízení podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit třetí etapy projektu. Projekt se bude týkat evropsky významných lokalit V hlubokém, Myslivna, Kokrháč – Hasištejn, Na loučkách, Dětanský chlum, Grünwaldské vřesoviště , Podmilesy, Údolí Hačky, Klínovecké Krušnohoří, Strádovský rybník, Ohře, Doupovské hory a Východní Krušnohoří a ptačích oblastí Doupovské hory, Vodní nádrž Nechranice, Novodomské rašelniště - Kovářská, Východní Krušné hory a Labské pískovce.  

 

10. 2. 2014

V současné chvíli stále čekáme na akcepatci žádosti o schválení třetí etapy ze strany Státního fondu životního prostředí. Během toho probíhá příprava podkladů k zadání veřejné zakázky, která bude poptávat pořízení podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit z této třetí etapy. Jedná se zejména o pořízení průzkumů s potřebným zaměřením (entomologické, botanické, vertebratologické a mykologické) a návrhů plánů péče. Bez těchto podkladů nelze nová chráněná území vyhlásit.

 

7. 1. 2014

V letošním roce by mělo dojít k zahájení třetí etapy projektu "Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji". Tento projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí (více o tomto programu ZDE). Tato třetí etapa navazuje na první a druhou, které budou v roce 2014 uzavřeny vyhlášením a vyznačením přírodních památek a přírodních rezervací na území 35 evropsky významných lokalit z celkového počtu 52 evropsky významných lokalit v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Do 3. etapy je zahrnuto 7 lokalit, pro které je nutné zajistit některou formu územní ochrany a označení dalších šesti EVL a pěti ptačích oblastí. Způsob této implementace se řídí zákonem o ochraně přírody a krajiny a nařízením vlády, které stanoví, v jaké kategori zvláště chráněného území je nutné konkrétní evropsky významnou lokalitu vyhlásit.

V současné chvíli je podána žádost o schválení třetí etapy projektu na Státní fond životního prostředí, který administruje Operační program Životní prostředí.

 

2. 1. 2014

Vítejte na našich stránkách v novém roce 2014. Věříme, že i letos pro vás budou zdrojem užitečných a zajímavých informací, které pro vás budeme stále doplňovat a aktualizovat.

 

prosinec 2013

Rádi bychom vám popřáli klidné Vánoce a krásný další rok plný výletů za poznáním naší přírody. 

 

 

31. 10. 2013

Na konci minulého týdne byla zveřejněna Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje za rok 2012. Tuto publikaci vydává Krajský úřad Ústeckého kraje každým rokem

a jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost se stavem životního prostředí

v našem kraji v předchozím roce.

Část této publikace je také vždy věnována ochraně přírody a soustavě NATURA 2000. Ročenku si můžete prohlédnout zde, a dále pak stručnou anglickou

a německou verzi.

Pokud byste měli zájem o tištěnou verzi ročenky, navštivte Krajský úřad Ústeckého kraje, kde si ji můžete zdarma vyzvednout.

 

 

24. 10. 2013

Dne 14. 10. 2013 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit pod č. 318. Nařízení vlády bude účinné patnáctým dnem od vyhlášení, tj. 29. 10. 2013. S novým nařízením vlády se můžete seznámit zde.

 

 

3. 7. 2013

V současné chvíli je nejaktuálnějším tématem právě uvedení těchto webových stránek do provozu.

V této sekci vás budeme informovat o novinkách týkajících se celé soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, popřípadě o záležitostech celé této soustavy.

Novinky, týkající se konkrétních lokalit, najdete v aktualitách jednotlivých území.

 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • kostival český
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • koniklec luční
 • otakárek ovocný
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • přástevník kostivalový
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • bradáček vejčitý
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • prstnatec májový
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • památný dub v Petrohradu
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.